Realizowane projekty

euro

Projekt pozakonkursowy nr RPWP.02.01.01-30-0047/16

pt. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 2, Działania 2.1, Poddziałania 2.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Celem projektu jest dostarczenie mieszkańcom wielkopolski (pacjentom) dwóch usług możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu sieci Internet, to jest :

  • usługi dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zestandaryzowanej (Usługa EDM)
  • usługi rejestracji do usług świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w Projekcie (Usługa Rejestracji)

 

___________________________________________________________________________

euro

nr RPWP.09.01.01-30-0007/17

projekt pt. „Poprawa jakości usług zdrowotnych z zakresu

neonatologii i ginekologii świadczonych w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o.o.”, realizowany w ramach Działania 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,  Poddziałania 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

 

Celem projektu jest poprawa poziomu dostępności do usług medycznych finansowanych ze środków publicznych oraz jakości usług medycznych świadczonych w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego sp. z o.o. poprzez zakup aparatury medycznej dla oddziału noworodkowego oraz położniczo – ginekologicznego

 

W ramach projektu zostanie zakupiona nast. aparatura medyczna:

  1. Ultrasonograf (1 szt.)– w pełni cyfrowy, przeznacz. do badań neonatologicznych oraz ginekologicznych,
  2. Stanowisko resuscytacyjne noworodka z dod. wyposażeniem (1 szt.) – wspomaganie oddechu, waga oraz kardiomonitor,
  3. Aparat do wspomagania oddychania, NCPAP u wcześniaków i noworodków z funkcją oscylacji nieinwazyjnej (1 szt.)
  4. Lampa do fototerapii łóżeczkowej (2 szt.)