Wszystkie wpisy, których autorem jest Paweł Dopierała

Usługa całodziennego Żywienia Pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o. o.

Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na stanowisku pielęgniarki oddziałowej w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej

 Wymagania:

  • wykształcenie wyższe pielęgniarskie,
  • posiadanie co najmniej jednej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa,
  • posiadanie co najmniej jednego kursu,
  • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu),
  • wysoka kultura osobista,
  • dyspozycyjność,
  • komunikatywność,

Oferujemy pracę w oparciu o umowę cywilno-prawną / umowę o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: kontakt@szpitalsredzki.pl bądź złożenie w:

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 10 w Sekretariacie Szpitala.

 

Prosimy o załączenie klauzul o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym mojego wizerunku, zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych przez mnie dokumentach oraz zdjęciach na potrzeby rekrutacji na stanowisko: pielęgniarka/pielęgniarz prowadzonej przez Szpital Średzki Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Średzki Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska w okresie do 1 roku od dnia udzielenia niniejszej zgody.

Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

Wyjaśnienia treści SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja treści SIWZ

swiz ver. 08.04.2019

informacja o złożonych ofertach

wybór oferty

Cykliczna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora z zakresu hematologii do medycznego laboratorium diagnostycznego

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

Wyjaśnienia treści SIWZ 22.03.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ 22.03.2019 cz. 2

załącznik nr 6 ver. 22.03.2019

Modyfikacja treści SIWZ

unieważnienie postępowania